Λευκωσία

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
Πέρα Χωριό Νήσου, 2572

Τελ: 22276133
Φαξ: 22051182
Email: [email protected]